Caravanstalling Beilen

SoHosted

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden voor onze caravanstalling in Beilen leest u hieronder.

 

1.TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling Beilen, als verhuurder van stallingruimte optreedt.
 • De stallingruimte is op Lieving 54 A, 9411 TG te Beilen.
 • Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, boot,auto,motor, aanhangwagen) stalt bij Caravanstalling Beilen.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingovereenkomst tussen Caravanstalling Beilen en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

2.STALLINGSJAAR/OPENINGSTIJDEN

 • Het stallingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.
 • De stalling is alleen geopend na een telefonische afspraak.
 • Zondags en op feestdagen is de stalling gesloten.

3.GEBODEN, VERBODEN

 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling dient u dit minimaal 5 dagen van te voren te melden aan Caravanstalling Beilen, na een telefonische afspraak
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Caravanstalling Beilen het object in of uit de stalling te verplaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaatsen aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden in de stallingruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan te verrichten.
 • De stallingruimte wordt niet verwarmd!
 • Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan Caravanstalling Beilen.

4.AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 • De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten.
 • Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 • Caravanstalling Beilen is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Caravanstalling Beilen of personen in dienst van Caravanstalling Beilen, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

5.BETALINGEN

 • Binnen 14 dagen aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaarhuur door Caravanstalling Beilen te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden als volgt:
 • Overmaken op NL 07 RABO 03665 287 85  (BIC: RABONL2U) ten name van J. Brink.
 • KvK nummer van Caravanstalling Beilen B.V. is 65505115.
 • Caravanstalling Beilen heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan voor 1 augustus van elk jaar in kennis stellen.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt is hij van rechtswege, in verzuim en heeft Caravanstalling Beilen zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie extra in rekening worden gebracht.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Caravanstalling Beilen op de huurder verhaald worden.
 • Caravanstalling Beilen heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door de huurder is voldaan.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie van Caravanstalling Beilen.

6.GESCHILLEN

 • Op de stallingovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Assen.